Na dzień dzisiejszy w naszym cechu zrzeszamy 243 zakłady, szkolimy 645 uczniów. W ramach niewielkiej składki cechowej oferujemy naszym rzemieślnikom pełen zakres usług:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie deklaracji ZUS dla właścicieli, pracowników i uczniów oraz przekaz elektroniczny
 • porady prawne (radca prawny na etacie)
 • porady z zakresu BHP i p.poż. oraz szkolenia w zakresie BHP
 • spisywanie umów o naukę zawodu
 • kompletowanie wniosków do egzaminów czeladniczych, sporządzanie wniosków oraz naliczanie ulg z tyt. wyszkolenia uczniów
 • sporządzanie wniosków za zwrot wynagrodzeń uczniów
 • możliwość uiszczania należności do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem kasy Cechu
 • organizowanie spotkań na zebraniach sekcji branżowych w celu wymiany doświadczeń
 • prowadzenie postępowania mediacyjnego w przypadkach wystąpienia ewentualnych sporów, gdy stroną jest rzemieślnik
 • uczestnictwo w targach specjalistycznych, wystawach, giełdach kooperacyjnych
 • organizowanie spotkań, festynów, wycieczek.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu jest organem założycielskim Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu. Szkoła istnieje  od września 2010 r. Obecnie w naszej szkole uczy się łącznie 201 uczniów.

Warto pamiętać, że przystępując do naszej organizacji jest możliwość posługiwania się znakiem rzemiosła, co podnosi wiarygodność oraz prestiż w stosunku do przyszłych kontrahentów.