Nowy terminarz kursów zawodowych

Uległy zmianie niektóre terminy kursów zawodowych. Prosimy o zapoznanie się z nowymi terminami.

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

SZKOLNY KONKURS  „LOGO MOJEJ PRZYSZŁEJ FIRMY”

Wyniki konkursu:
I miejsce – Weronika Goralska
II miejsce – Roksana Majdajska i Tymoteusz Wiśniewski
III miejsce – Klaudia Kołodziej i Agata Szczepańska.

Udział w konkursie wzięli:
1. Martyna Biesiada
2. Agnieszka Hejnowska
3. Kamila Guziec
4. Klaudia Meller
5 .Martyna Rzanny
6. Paulina Staszak
7.Wiktoria Szablewska

KONKURS PLASTYCZNY DLA ZAWODU FRYZJER, SPRZEDAWCA, CUKIERNIK.

Szkolnym konkurs dla:
fryzjerów –„ Anioły i Demony”
sprzedawców – projekt witryny sklepu „Barwy jesieni”
cukierników – „Dekorujemy tort na 18 urodziny”

Wyniki konkursu:
I miejsce – Wiktoria Szablewska
II miejsce – Daria Łożyńska
III miejsce –Wiktoria Halik i Paulina Staszak

Udział w konkursie wzięli:
1. Agnieszka Hejnowska
2. Klaudia Kołodziej
3. Sandra Markuszewska

KONKURS FOTOGRAFICZNY „KOLAŻ FOTOGRAFICZNY”

Wyniki konkursu:
I miejsce – Kamila Guziec
II miejsce – Klaudia Meller
III miejsce –Kacper Staniszewski

Udział w konkursie wzięli:
1. Tymoteusz Wiśniewski

Ważne terminy

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 3 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe – 4 – 17 stycznia 2021 r.
Wystawienie ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów – do 15 grudnia 2020 r.
Wystawienie ocen semestralnych – do 29 stycznia 2021 r.

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Konkurs fotograficzny – rozstrzygnięcie

W październiku odbył się konkurs fotograficzny z geografii pt. „Drzewo w krajobrazie”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klasy II a, II b oraz 2 e, łącznie przystąpiło do niego 36 osób.
Każda z fotografii przedstawiała inny kadr, prace były ciekawe i niepowtarzalne.
Jury w składzie Joanna Czyżak i Beata Piasecka wybrało najciekawsze prace:
1 miejsce Mateusz Bonna kl. II a
2 miejsce Paulina Chojnacka kl. II b
3 miejsce Sandra Zgoda kl. II b

Wyróżniono 3 osoby:
Kacpra Staniszewskiego z kl. II e
Wiktorię Wiecką z kl. II e
Fabiana Bucior z kl. II a
Zwycięzcom oraz osobom wyróżnionym gratulujemy! 🙂

UWAGA KONKURS

SZKOLNY KONKURS GRAFICZNY NA WYKONANIE LOGO DLA SWOJEJ FIRMY.

Przedmiotem prac plastycznych powinien być graficzny symbol (logo) dla mojego  przyszłego zawodu, przyszłej firmy.
Prace w formacie nie przekraczającym A4. Technika dowolna.

      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW W ZAWODZIE FRYZJER – „ANIOŁY I DEMONY”

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
Praca powinna być wykonana w formacie A4 techniką: rysunek ołówkiem lub kredkami, pastele suche, pastele olejne, wyklejanki, collage.

      SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW  W ZAWODZIE SPRZEDAWCA – projekt witryny sklepu na temat „BARWY JESIENI”

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
Praca powinna być wykonana w formacie A4 techniką: rysunek ołówkiem lub kredkami, pastele suche, pastele olejne, wyklejanki, collage.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW W ZAWODZIE CUKIERNIK – „DEKORUJEMY TORT NA 18 URODZINY”

Pomysł na wykonanie należy do uczestnika konkursu.


Termin wykonania wszystkich prac konkursowych mija 4 grudnia 2020 r. Prace należy dostarczyć do szkoły lub sekretariatu.
Na uczestników konkursu  czekają nagrody, dyplomy i dodatkowe punkty do zachowania za I semestr.

Nauczanie zdalne

Od poniedziałku 19. 10. 2020 r. zajęcia lekcyjne w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu będą odbywać w trybie zdalnym. (szczegółowe informacje w e-dzienniku). Zajęcia praktyczne będą realizowane w dniach praktyk u pracodawcy o ile nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

01. 09. 2020Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14. 10. 2020Dzień Edukacji Narodowej (środa)
01. 11. 2020Wszystkich Świętych (niedziela)
11. 11. 2020Narodowe  Święto  Niepodległości  (środa)
15. 12. 2020Międzynarodowy Dzień Herbaty
23. 12 – 31. 12. 2020Zimowa przerwa świąteczna
01. 01. 2021Nowy Rok 2021 – dzień wolny (piątek)
06. 01. 2021Święto Trzech Króli  (środa)
15. 01. 2021Zakończenie I semestru
15. 02 – 28. 02. 2021Ferie zimowe
01. 04 – 6. 04. 2021Wiosenna przerwa świąteczna
01. 05. 2021Święto Pracy – dzień wolny (poniedziałek)
03. 05. 2021Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny (środa)
03. 06. 2021Boże Ciało dzień wolny (czwartek)
25. 06. 2021Pożegnanie uczniów klas III
25. 06. 2021Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
28. 06 – 30. 06. 2021Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla zawodu sprzedawca
28. 06 – 31. 08. 2021Ferie letnie


Zarządzenie nr 2/20/21
Wicedyrektora Branżowej Szkoły I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Grudziądzu
z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie wytycznych dla uczniów od 1 września 2020 r.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;

Uczniowie, u których wystąpią niepokojące objawy chorobowe powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a ich rodzice/opiekunowie prawni powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę (wychowawcę, dyrektora):

Do obowiązków uczniów należy:
 – w drodze do i ze szkoły przestrzegać przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;
– przy wejściu do budynku szkoły dezynfekować ręce;
– nosić maseczki ochronne, zakrywać usta i nos w czasie pobytu w szkole w szczególności na korytarzach szkolnych, w toaletach i przed wejściem do sal lekcyjnych;
– podać wychowawcy aktualny numer telefonu do rodziców/opiekunów prawnych, aby zapewnić szybki kontakt telefoniczny w sytuacji zagrożenia;
– zgłaszać wychowawcy/nauczycielowi/wicedyrektorowi niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności) u siebie lub u innych uczniów;
– pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego  między sobą w miejscach wspólnych, zarówno na korytarzach, w toaletach, i na terenie wokół budynku szkoły;
– pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego w czasie wchodzenia i wychodzenia z sal lekcyjnych oraz w czasie lekcji (w miarę możliwości siadać w ławkach oddzielnie);
– pamiętać o częstym myciu rąk w czasie pobytu w szkole, po skorzystaniu z toalety, przed i po posiłku, a szczególnie podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust;
– posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na ławce lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;
– korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw;
– do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt z pracownikami administracji i obsługi;

Zarządzenie nr 5/20/21
Wicedyrektora Branżowej Szkoły I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu
z dnia  28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek ochronnych

Wprowadzam obowiązek noszenia maseczki ochronnej dla wszystkich pracowników, uczniów oraz osób wchodzących na teren szkoły z zewnątrz.  Pracownicy mogą zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca pracy, a uczniowie po zajęciu miejsca w ławkach. Petenci pozostają w masce do czasu opuszczenia terenu szkoły.                            

Zarządzenie nr 3/20/21
Wicedyrektora Branżowej Szkoły I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu
z dnia  28 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wytycznych dla nauczycieli od 1 września 2020 r.

Do obowiązków wychowawców należy:
– poinformować uczniów o obowiązku noszenia maseczek, zakrywania ust i nosa w czasie pobytu w szkole w szczególności na korytarzach szkolnych, w toaletach;
-zbierać informacje na temat stanu zdrowia uczniów (objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych) i domowników (kwarantanna, izolacja);
– poinformować uczniów, że nie mogą przychodzić do szkoły w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych i powinni  wówczas  telefonicznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki medycznej , aby uzyskać teleporadę, a ich rodzice/ opiekunowie prawni powinni niezwłocznie poinformować szkołę (wychowawca, wicedyrektor, pedagog);

Do obowiązków nauczycieli pełniących dyżur należy:
– przy wejściu do budynku szkoły egzekwować obowiązek dezynfekowania rąk;
– zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznego dystansu między uczniami na korytarzach szkolnych;
– zachęcać uczniów do pobytu na świeżym powietrzu na boisku w czasie przerw;

Do obowiązków nauczycieli w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych należy:
– organizować pracę uczniów w taki sposób, aby możliwe było zachowanie dystansu między nimi;
– często wietrzyć klasę;
– zwrócić uwagę, czy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć  i powinny znajdować się na stoliku  szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;
– usunąć lub uniemożliwić dostęp do przedmiotów  i sprzętu znajdującego się w sali , którego nie można skutecznie  umyć, uprać lub zdezynfekować;

Do obowiązków nauczycieli wychowania fizycznego należy:
– czyścić lub dezynfekować przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas lekcji po każdych zajęciach
– podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu – ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe;
– wietrzyć salę gimnastyczną co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
– przy sprzyjających warunkach pogodowych realizować zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzu;

Wszyscy nauczyciele powinni  do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt z uczniami, rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów, innymi nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi, zasłaniać usta i nos w wypadku bezpośredniego kontaktu;

Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należ odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić wicedyrektora, wychowawcę, którzy telefonicznie zawiadomią rodziców/ opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły ( rekomendowany własny środek transportu). 

Terminarz kursów zawodowych na rok szkolny 2020/21

Prosimy o odbieranie w sekretariacie skierowań na kursy

Kursy organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
POBIERZ