Zarządzenie Dyrektora szkoły

  1. Do 28. 05. 2020 r. wystawiamy oceny proponowane z poszczególnych przedmiotów.
  2. Uczniowie, którzy w terminie od 12. 03. 2020 r. do 22. 05. 2020 r. nie uczestniczyli w zdalnym nauczaniu z danego przedmiotu (nie oddali żadnej pracy) będą z tego przedmiotu nieklasyfikowani.
  3. Egzaminy klasyfikacyjne odbędą się w czerwcu (przed ostatecznym terminem wystawienia ocen).
  4. Prosimy o dokładne opisywanie prac dostarczanych do szkoły (imię, nazwisko, klasa, przedmiot). W szkole znajdują się prace niepodpisane. Osoby, które nie podpisały swoich prac proszone są o jak najszybsze uzupełnienie na nich brakujących informacji.

Koronawirus – jak zapobiegać zakażeniu


xxxxxxxx

*****

Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.
W załączeniu poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich.
PORADNIK DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

*****

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
Szanowni Państwo
W ślad za przekazanymi dzisiaj informacjami zawartymi w opracowaniu pt. Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  – przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle:
W dniu dzisiejszym Pan Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski.
Część ograniczeń dotyczy okresu do 19 kwietnia, inne do 26 kwietnia lub do odwołania.
Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r.  – podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568:
„ Art. 15f.
1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[7])) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”
ZAŁĄCZNIK

*****

KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY
LIST CZESŁAWA STAWIKOWSKIEGO

Od 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568)  wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):
„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”
Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenie, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.

Z poważaniem
Czesław Stawikowski
starszy wizytator – koordynator ds. kształcenia zawodowego