Terminarz kursów zawodowych na rok szkolny 2020/21

Prosimy o odbieranie w sekretariacie skierowań na kursy

Kursy organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
POBIERZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się 26 czerwca 2020 r. według następującego planu:

Cech – I piętro świetlica

800 – 845IIIc
900 – 945IIIa
1000– 1045IIIb

Sala rekreacyjna

800– 830Id
845 – 915IIc
930– 1000Ic
1015– 1045IIa
1100– 1130Ie

Szkoła – sala 04

800 – 845Ib
900 – 945IIb
1100– 1145Ia

EGZAMINY POPRAWKOWE I CZELADNICZE

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi terminów egzaminów poprawkowych i egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie FRYZJER – szczegóły w załączniku.
Załącznik

Do 15 czerwca prosimy o dostarczenie oceny z praktyki i dzienniczków praktyk wypełnionych do 11 marca 2020 r.

Roczne oceny klasyfikacyjne wystawiamy do 18 czerwca.

Konsultacje

Od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość zorganizowania konsultacji z poszczególnych przedmiotów. W konsultacjach mogą brać udział uczniowie, którzy zgłoszą taką potrzebę u Dyrektora szkoły. Zajęcia będą odbywały się indywidualnie lub w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Po zebraniu zgłoszeń zostanie ustalony harmonogram spotkań z nauczycielami.
Harmonogram konsultacji dla uczniów – POBIERZ

Zarządzenie Dyrektora szkoły

  1. Do 28. 05. 2020 r. wystawiamy oceny proponowane z poszczególnych przedmiotów.
  2. Uczniowie, którzy w terminie od 12. 03. 2020 r. do 22. 05. 2020 r. nie uczestniczyli w zdalnym nauczaniu z danego przedmiotu (nie oddali żadnej pracy) będą z tego przedmiotu nieklasyfikowani.
  3. Egzaminy klasyfikacyjne odbędą się w czerwcu (przed ostatecznym terminem wystawienia ocen).
  4. Prosimy o dokładne opisywanie prac dostarczanych do szkoły (imię, nazwisko, klasa, przedmiot). W szkole znajdują się prace niepodpisane. Osoby, które nie podpisały swoich prac proszone są o jak najszybsze uzupełnienie na nich brakujących informacji.

Koronawirus – jak zapobiegać zakażeniu


xxxxxxxx

*****

Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.
W załączeniu poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich.
PORADNIK DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

*****

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
Szanowni Państwo
W ślad za przekazanymi dzisiaj informacjami zawartymi w opracowaniu pt. Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  – przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle:
W dniu dzisiejszym Pan Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski.
Część ograniczeń dotyczy okresu do 19 kwietnia, inne do 26 kwietnia lub do odwołania.
Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r.  – podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568:
„ Art. 15f.
1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[7])) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”
ZAŁĄCZNIK

*****

KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY
LIST CZESŁAWA STAWIKOWSKIEGO

Od 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568)  wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):
„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”
Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenie, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.

Z poważaniem
Czesław Stawikowski
starszy wizytator – koordynator ds. kształcenia zawodowego