WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

EGZAMINY POPRAWKOWE I CZELADNICZE

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi terminów egzaminów poprawkowych i egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie FRYZJER – szczegóły w załączniku.
Załącznik

Szanowni Państwo, 
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy prezentuje poniżej nowe rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 2.0
Pokaż załącznik

———-

Szanowni Państwo
W ślad za przekazanymi dzisiaj informacjami zawartymi w opracowaniu pt. Młodociani  pracownicy w rzemiośle  – wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  – przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle:
W dniu dzisiejszym Pan Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski.
Część ograniczeń dotyczy okresu do 19 kwietnia, inne do 26 kwietnia lub do odwołania.
Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy  także do 26.04.2020 r.  – podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568:
„ Art. 15f.
1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[7])) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”
ZAŁĄCZNIK

Szanowni Państwo
Osoby chętne prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety o naszym mieście.
WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesyła przygotowaną przez Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informację  „Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych  pracowników  w okresie pandemii”.

Zapoznaj się z informacją

W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach, tj.:
•  Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy  zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo
•  Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób odnotowywania nieobecności
•  Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (regulacja w trakcie procedowania)

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Pobierz dokumenty:

Pismo przewodnie z ZUS: Pobierz
Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość: Pobierz
Wniosek ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec: Pobierz
Wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości: Pobierz

Obsługa klientów w związku z koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dnia 16 marca 2020 r. biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu oraz sekretariat Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu będą zamknięte do odwołania dla obsługi klientów.

Obsługa klientów odbywać się będzie telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Cech: tel. 56 46 262 12  

Szkoła: 56 46 262 12 wew. 21

Tel. komórkowe: 500119480, 502047980

Email:  cech@cechgrudziadz.pl

——————————————————————

Grudziądzki Cech jest jedną z najstarszych instytucji w naszym mieście. Liczy sobie 660 lat. Pierwsza wzmianka datuje się na rok 1355, kiedy to zawiązał się cech piekarski. Następnym cechem powstałym był założony w roku 1480 cech rzeźnicki a w roku 1500 zawiązała się organizacja cechu stolarskiego. Dzieje rzemieślników w owym czasie ściśle były związane z historią miasta. Znaczącą rolę odgrywali nie tylko jako budowniczowie miejskiej fortyfikacji czy kanałów ale też w życiu codziennym udział ich był znaczący.

» Dowiedz się więcej o naszej historii